โปรดเลือกรายการข้อมูลที่คุณต้องการ
ผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่ดำเนินการอยู่ก่อนที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 มีผลบังคับใช้ (รายเดิม)