โปรดเลือกรายการข้อมูลที่คุณต้องการ
รายงานการขอซื้อขอจ้าง เอกสารสอบราคาและประกวดราคา ตามมาตรา 9(8) และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลในแต่ละโครงการหรือรายการ