โปรดเลือกรายการข้อมูลที่คุณต้องการ
สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ตามมาตรา 9(8)