โปรดเลือกรายการข้อมูลที่คุณต้องการ
รายงานของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ