โปรดเลือกรายการข้อมูลที่คุณต้องการ
สัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง