โปรดเลือกรายการข้อมูลที่คุณต้องการ
ผลการพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี่กิจการโทรคมนาคม