โปรดเลือกรายการข้อมูลที่คุณต้องการ
สัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ