profile Pic
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงาน กสทช.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)
สื่อสิ่งพิมพ์/เอกสารเผยแพร่
​คำสั่งค...
​คำสั่งค...
​คำสั่งค...
​คำสั่งค...
คำสั่งคณ...
คำสั่งคณ...
คำสั่งคณ...
คำสั่งคณ...
คำสั่งคณ...
คำสั่งคณ...
คำสั่งคณ...
คำสั่งคณ...
จำนวน 3,204 รายการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

Read more
อบรมหลักสูตร"การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้กับบุคลากร กสทช.

อบรมหลักสูตร"การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้กับบุคลากร กสทช. เมื่อวันอังคาร ที่ 24 ตุลาคม 2563

ศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมการค้าต่างประเทศ

นายมาโนชญ์ จารุสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักบริหารข้อมูลกลาง นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงาน กสทช. เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมการค้าต่างประเทศ วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 ณ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

ประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน กสทช. ครั้งที่ 1/2563

การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน กสทช. ครั้งที่ 1/2563 วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สำนักงาน กสทช.

นักศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงาน กสทช.

นักศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงาน กสทช. เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 ณ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงาน กสทช.

การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน กสทช. ครั้งที่ 1/2560

การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน กสทช. ครั้งที่ 1/2560 วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สำนักงาน กสทช.

ศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำนักงาน กสทช. เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2560 ในวันอังคาร ที่ 8 พฤษภาคม 2561

อบรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

อบรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงาน กสทช.

ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงาน กสทช. เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันอังคาร ที่ 25 มิถุนายน 2562

profile Pic
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ