โปรดเลือกรายการข้อมูลที่คุณต้องการ

มาตรา 32 ให้ถ้อยคำ/ส่งเอกสารหรือพยานหลักฐาน

ให้คณะกรรมการมีอำนาจเรียกให้บุคคลใดมาให้ถ้อยคำหรือให้ส่งวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณาได้