โปรดเลือกรายการข้อมูลที่คุณต้องการ

ช่องทางการติดต่อ

กรุณากรอกรายละเอียดการติดต่อ


สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

ที่อยู่ : เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-670-8888 ต่อหมายเลข 2804,2802
Email : infocenter@nbtc.go.th