โปรดเลือกรายการข้อมูลที่คุณต้องการ

ดัชนีประจำแฟ้ม มาตรา 7

โครงสร้างองค์กร ม.7 (1)

ลำดับที่

รายละเอียดเอกสาร

ชั้นวาง

แฟ้มที่

1.

โครงสร้างสำนักงาน กสทช.

1

1


อำนาจหน้าที่ ม.7 (2)

ลำดับที่

รายละเอียดเอกสาร

ชั้นวาง

แฟ้มที่

1.

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1

1


สถานที่ติดต่อ ม.7 (3)

ลำดับที่

รายละเอียดเอกสาร

ชั้นวาง

แฟ้มที่

1.

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร

-

-

2.

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

-

-

3.

ข้อมูลการติดต่อ

-

-

4.

สำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค

-

-

5.

สถานที่ติดต่อ

1

1


กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7 (4)

ลำดับที่

รายละเอียดเอกสาร

ชั้นวาง

แฟ้มที่

1.

ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบ กสทช.

-

-

2.

ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบ สำนักงาน กสทช.

-

-

3.

ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบ กระทรวง

-

-

4.

ประกาศ/ระเบียบ วุฒิสภา

-

-

5.

พระราชบัญญัติ

-

-

6.

รวมกฎหมาย

-

-


ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการฯ กำหนด ม.7 (5)

- ไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง