โปรดเลือกรายการข้อมูลที่คุณต้องการ

ดัชนีประจำแฟ้ม มาตรา 9

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)

ลำดับที่

รายละเอียดเอกสาร

ชั้นวาง

แฟ้มที่

1.

ผู้ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการที่สามารถออกอากาศได้

-

-

2.

ผู้ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการที่ไม่สามารถออกอากาศได้

-

-

3.

ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์สำหรับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการ

-

-

4.

ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์สำหรับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทโครงข่าย

-

-

5.

ผู้ที่ได้รับการอนุญาตประกอบกิจการ ประเภทบริการ

-

-

6.

ผู้ที่ได้รับการอนุญาตประกอบกิจการ ประเภทโครงข่าย

-

-

7.

ผู้ที่ได้รับการอนุญาตประกอบกิจการ ประเภทสิ่งอำนวยความสะดวก

-

-

8.

ผู้ประกอบการที่ไม่ได้รับอนุญาต

-

-

9.

ชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร/ระดับต้น/ระดับกลาง/ระดับสูง

-

-

10.

รายชื่อผู้ได้รับบัตรผู้ประกาศ

-

-

11.

ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม

-

-

12.

ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคม

-

-

13.

รายชื่อผู้ได้รับอนุญาตให้ออกเครื่องหมายแสดงหมายเลขการตรวจสอบรับรองฯ ด้วยตนเอง

-

-

14.

ผู้ผ่านการอบรมและสอบ GOC และ ROC License

-

-

15.

รายชื่อผู้รับใบประกาศนียบัตรและใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่น

-

-

16.

ผลการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค/การตรวจสอบคุณสมบัติ

-

-

17.

ประกาศผลผู้ชนะสอบราคา/ประกวดราคา

1

4

18.

คำชี้ขาดข้อพิพาท

-

-

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)

ลำดับที่

รายละเอียดเอกสาร

ชั้นวาง

แฟ้มที่

1.

นโยบาย/วิสัยทัศน์

-

-


แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)

ลำดับที่

รายละเอียดเอกสาร

ชั้นวาง

แฟ้มที่

1.

แผนแม่บท/แผนยุทธศาสตร์

-

-

2.

งบประมาณประจำปี/โครงการ

-

-


คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)

ลำดับที่

รายละเอียดเอกสาร

ชั้นวาง

แฟ้มที่

1.

คณะอนุกรรมการ คณะทำงานต่างๆ

-

-

2.

ศูนย์บริการร่วม/Call Center 1200

-

-

3.

การบริหารคลื่นความถี่

-

-

4.

กิจการกระจายเสียง/กิจการโทรทัศน์

-

-

5.

กิจการโทรคมนาคม

-

-

6.

คู่มือ ตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

-

-

7.

คู่มือภายนอก

-

-


สิ่งพิมพ์ตามมาตรา 7 วรรคสอง ม.9 (5)

- ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง


สัญญาสัมปทาน ม.9 (6)

ลำดับที่

รายละเอียดเอกสาร

ชั้นวาง

แฟ้มที่

1.

สัญญาสัมปทาน (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)

-

-

2.

MOU

-

-

3.

สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

-

-


มติคณะรัฐมนตรี ม.9 (7)

ลำดับที่

รายละเอียดเอกสาร

ชั้นวาง

แฟ้มที่

1.

มติ ครม.

-

-

2.

มติ กสทช.

-

-

3.

มติ กทค.

-

-

4.

มติ กทช.

-

-

5.

มติ กสท.

-

-

6.

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

-

-

7.

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

-

-


ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9 (8)

ประกาศประกวดราคา สอบราคา

ลำดับที่

รายละเอียดเอกสาร

ชั้นวาง

แฟ้มที่

1.

ประกวดราคา

-

-

2.

สอบราคา

-

-

3.

ประกาศยกเลิก

-

-

สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)

ลำดับที่

รายละเอียดเอกสาร

ชั้นวาง

แฟ้มที่

1.

ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง (ตามแบบ สขร.1)

-

-


ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

- ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง


ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสฯ

ลำดับที่

รายละเอียดเอกสาร

ชั้นวาง

แฟ้มที่

1.

ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ

- กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ

-

-

- แผนการจัดหาพัสดุ

-

-

- รายงานการขอซื้อขอจ้าง เอกสารสอบราคาและประกวดราคา ตามมาตรา 9 (8) และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลในแต่ละโครงการหรือรายการ

-

-

- ผลการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการหรือรายการ

-

-

- สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน

-

-

- รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณและรายงานการประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบปีงบประมาณ

-

-

- รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน

-

-

- รายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

-

-

2.

ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน

-

- หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการบริการประชาชนของหน่วยงาน รวมทั้งระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

-

-

- เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการประชาชน รวมทั้งระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

-

-

- ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน

-

-

- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้/ รับบริการของประชาชน ที่จัดทำโดยหน่วยงานหรือหน่วยงานภายนอก

-

-

- หลักเกณฑ์หรือขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ

-

-

- รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน รวมทั้งรายงานเชิงสถิติที่เกี่ยวข้อง

-

-

- รายงานผลการประเมินผลการให้บริการภายใต้ระบบควบคุมภายในที่จัดทำโดยผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน

-

-

3.

ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของหน่วยงาน

- โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

-

-

- วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน

-

-

- แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติงานประจำปี

-

-

- ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บุคลากรของหน่วยงานต้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน

-

-

- คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรที่จะต้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน

-

-

- รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน

-

-

4.

ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน

- แผนงาน โครงการ และงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

-

-

- หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละแผนงานหรือโครงการ

-

-

- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการ จำแนกตามแผนงานและโครงการของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน

-

-

- รายงานการวิเคราะห์หรือรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในภาพรวมของหน่วยงาน รวมทั้งผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานและโครงการต่างๆ ที่จัดทำโดยผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายในหน่วยงาน

-

-

- รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

-

-

5.

ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน

- หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร เอกสารหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือกหรือสรรหาในแต่ละคราว

-

-

- รายงานผลการดำเนินการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร

-

-

- มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรในหน่วยงาน และผลการประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรในแต่ละรอบปีงบประมาณ

-

-

- หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องการพิจารณาให้คุณหรือให้โทษต่อบุคลากรในหน่อยงาน

-

-


- หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน

-

-

- รายงานผลการประเมินผลเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษต่อบุคลากรและรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน

--

6.ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน--

ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน