โปรดเลือกรายการข้อมูลที่คุณต้องการ

มาตรา 9 (1)

ม.9 (1) ผลการพิจารณาฯ

ลำดับที่

รายละเอียดเอกสาร

ชั้นวาง

แฟ้มที่

1.

กิจการวิทยุกระจายเสียง

2

3

- วิทยุทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

2.

กิจการโทรทัศน์

2

3

- ชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร/ระดับต้น/ระดับกลาง/ระดับสูง

- รายชื่อผู้ได้รับบัตรผู้ประกาศฯ

3.

กิจการโทรคมนาคม

2

3

> ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคม

- ผลการพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี่กิจการโทรคมนาคม

- ผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่

> วิทยุคมนาคม

2

3

- ผู้ผ่านการอบรมและสอบ GOC และ ROC License

- รายชื่อผู้รับใบประกาศนียบัตรและใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่น

> การจัดสรรคลื่นความถี่

4.

คำชี้ขาดข้อพิพาท

2

3