โปรดเลือกรายการข้อมูลที่คุณต้องการ

มาตรา 9 (1)

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)

ลำดับที่

รายละเอียดเอกสาร

ชั้นวาง

แฟ้มที่

1.

ผู้ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการที่สามารถออกอากาศได้

-

-

2.

ผู้ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการที่ไม่สามารถออกอากาศได้

-

-

3.

ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์สำหรับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการ

-

-

4.

ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์สำหรับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทโครงข่าย

-

-

5.

ผู้ที่ได้รับการอนุญาตประกอบกิจการ ประเภทบริการ

-

-

6.

ผู้ที่ได้รับการอนุญาตประกอบกิจการ ประเภทโครงข่าย

-

-

7.

ผู้ที่ได้รับการอนุญาตประกอบกิจการ ประเภทสิ่งอำนวยความสะดวก

-

-

8.

ผู้ประกอบการที่ไม่ได้รับอนุญาต

-

-

9.

ชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร/ระดับต้น/ระดับกลาง/ระดับสูง

-

-

10.

รายชื่อผู้ได้รับบัตรผู้ประกาศ

-

-

11.

ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม

-

-

12.

ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคม

-

-

13.

รายชื่อผู้ได้รับอนุญาตให้ออกเครื่องหมายแสดงหมายเลขการตรวจสอบรับรองฯ ด้วยตนเอง

-

-

14.

ผู้ผ่านการอบรมและสอบ GOC และ ROC License

-

-

15.

รายชื่อผู้รับใบประกาศนียบัตรและใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่น

-

-

16.

ผลการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค/การตรวจสอบคุณสมบัติ

-

-

17.

ประกาศผลผู้ชนะสอบราคา/ประกวดราคา

1

4

18.

คำชี้ขาดข้อพิพาท

-

-