โปรดเลือกรายการข้อมูลที่คุณต้องการ

ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง (ตามแบบ สขร.1)

ม.9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด

- สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)

ลำดับที่

รายละเอียดเอกสาร

ชั้นวาง

แฟ้มที่

1.

ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง (ตามแบบ สขร.1)

3

11