โปรดเลือกรายการข้อมูลที่คุณต้องการ

ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง (ตามแบบ สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)


ลำดับที่

รายละเอียดเอกสาร

ชั้นวาง

แฟ้มที่

1.

ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง (ตามแบบ สขร.1)

-

-