โปรดเลือกรายการข้อมูลที่คุณต้องการ

ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ

ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสฯ

(1) ด้านการจัดหาพัสดุ

ลำดับที่

รายละเอียดเอกสาร

ชั้นวาง

แฟ้มที่

1.

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ

3

12

2.

แผนการจัดหาพัสดุ

3

12

3.

รายงานการขอซื้อขอจ้าง เอกสารสอบราคาและประกวดราคา

3

12

4.

ผลการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการหรือรายการ

3

12

5.

สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน

3

12

6.

รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณและรายงานผลการประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุในแต่ละปีงบประมาณ

3

12

7.

รายงานของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ

3

12

8.

รายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

3

12


(2) ด้านการให้บริการประชาชน

ลำดับที่

รายละเอียดเอกสาร

ชั้นวาง

แฟ้มที่

1.

หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการบริการประชาชนของหน่วยงาน

3

13

2.

เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากร

3

13

3.

ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน

3

13

4.

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ/รับบริการประชาชน

3

13

5.

หลักเกณฑ์หรือขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ

3

13

6.

รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน รวมทั้งรายงานเชิงสถิติที่เกี่ยวข้อง

3

13

7.

รายงานผลการประเมินการให้บริการภายใต้การควบคุมฯ

3

13


(3) ด้านการบริหารงาน

ลำดับที่

รายละเอียดเอกสาร

ชั้นวาง

แฟ้มที่

1.

โครงสร้างอำนาจหน้าที่

3

14

2.

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

3

14

3.

แผนปฏิบัติงานประจำปี

3

14

4.

ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงาน

3

14

5.

คู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอน

3

14

6.

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

3

14


(4) ด้านการบริหารงบประมาณ

ลำดับที่

รายละเอียดเอกสาร

ชั้นวาง

แฟ้มที่

1.

แผนงาน โครงการ งบประมาณประจำปี

3

15

2.

หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณ

3

15

3.

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งผลสัมฤทธิ์การดำเนินการ

3

15

4.

รายงานการวิเคราะห์หรือรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

3

15

5.

รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

3

15


(5) ด้านบริหารงานบุคคล

ลำดับที่

รายละเอียดเอกสาร

ชั้นวาง

แฟ้มที่

1.

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกหรือสรรหาบุคคลากร

3

16

2.

รายงานผลการดำเนินการคัดเลือกหรือสรรหาบุคคลากร

3

16

3.

มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรในหน่วยงาน

3

16

4.

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องการพิจารณาให้คุณหรือโทษต่อบุคคล

3

16

5.

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากร

3

16

6.

รายงานผลการประเมินเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์

3

16


(6) ด้านการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

ลำดับที่

รายละเอียดเอกสาร

ชั้นวาง

แฟ้มที่

1.

หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงาน

3

17

2.

รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน

3

17

3.

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนประจำปี

3

17

4.

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงานที่จัดทำโดยผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน

3

17