โปรดเลือกรายการข้อมูลที่คุณต้องการ

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์

(1) ประเภทที่ดินสาธารณประโยชน์

(2) ประเภทเขตควบคุมทางน้ำตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง)