โปรดเลือกรายการข้อมูลที่คุณต้องการ

ที่สาธารณประโยชน์

ม.9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด

- ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์

ลำดับที่

รายละเอียดเอกสาร

ชั้นวาง

แฟ้มที่

1.

ประเภทที่ดินสาธารณประโยชน์

3

19

2.

ประเภทเขตควบคุมทางน้ำตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย

(ไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง)

3

19