โปรดเลือกรายการข้อมูลที่คุณต้องการ

ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง

ม.9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด

- ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง

ลำดับที่

รายละเอียดเอกสาร

ชั้นวาง

แฟ้มที่

1.

ประกาศเชิญชวน

3

21

2.

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

3

21

3.

สัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง

3

21