ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนการจัดหาพัสดุ

25/04/2018 09:34:22
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่จะต้องให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับแผนการจัดหาพัสดุคลิกที่นี่ Click Here !