profile Pic
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงาน กสทช.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)
มาตรา 59

(1) ใบอนุญาตประกอบกิจการของผู้ได้รับใบอนุญาตทุกราย

กิจการกระจายเสียง

- ผู้ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการฯที่สามารถออกอากาศได้

- ผู้ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการฯที่ไม่สามารถออกอากาศได้

- ผู้ประกอบกิจการที่ดำเนินการก่อนพระราชบัญญัติฯ พ.ศ.2551 มีผลบังคับใช้


กิจการโทรทัศน์

- ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์สำหรับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

- ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์

- ผู้ประกอบกิจการที่ดำเนินการก่อนพระราชบัญญัติฯ พ.ศ.2551 มีผลบังคับใช้


กิจการโทรคมนาคม

- รายชื่อผู้รับใบอนุญาตประกิจการโทรคมนาคม

- รายชื่อผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคม

- รายชื่อผู้ได้รับอนุญาตให้ออกเครื่องหมายแสดงหมายเลขการตรวจสอบรับรองฯด้วยตนเอง


วิทยุคมนาคม

- ผู้ได้รับใบประกาศนียบัตรและใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคม ประเภททั่วไปประจำเรือ และประเภทจำกัดเขตเดินเรือทะเล

- รายชื่อผู้รับใบประกาศนียบัตรและใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่น


(2) รายได้ ,(3) รายจ่าย

- รายได้รายจ่าย


(4) อัตราค่าตอบแทน

- อัตราค่าตอบแทน


(5) ผลการศึกษาวิจัยและผลงานอื่น ๆ

- ผลการศึกษาวิจัย


(6) รายการเรื่องร้องเรียน

- รายการเรื่องร้องเรียน


(7) รายละเอียดของผลการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

- หนังสือสัญญา