profile Pic
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงาน กสทช.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)
ดัชนีรวม

มาตรา

รายละเอียด

สถานที่จัดเก็บ

7(1)

โครงสร้างองค์กร

แฟ้มที่ 1 ชั้นวางที่ 2

7(2)

อำนาจหน้าที่

แฟ้มที่ 1 ชั้นวางที่ 2

7(3)

สถานที่ติดต่อ

แฟ้มที่ 1 ชั้นวางที่ 2

7(4)

กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง

แฟ้มที่ 2 ชั้นวางที่ 2

ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบ กสทช.

พระราชบัญญัติ

รวมกฎหมาย

9(1)

ผลการพิจารณาฯ

แฟ้มที่ 3 ชั้นวางที่ 2

1. กิจการวิทยุกระจายเสียง

วิทยุทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

ชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร/ระดับต้น/ระดับกลาง/ระดับสูง

รายชื่อผู้ได้รับบัตรผู้ประกาศฯ

2. กิจการโทรทัศน์

ชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร/ระดับต้น/ระดับกลาง/ระดับสูง

รายชื่อผู้ได้รับบัตรผู้ประกาศฯ

3. กิจการโทรคมนาคม

- ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคม

ผลการพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี่กิจการโทรคมนาคม

ผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่

- วิทยุคมนาคม

ผู้ผ่านการอบรมและสอบ GOC และ ROC License

รายชื่อผู้รับใบประกาศนียบัตรและใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่น

การจัดสรรคลื่นความถี่

4. คำชี้ขาดข้อพิพาท

9(2)

นโยบาย/วิสัยทัศน์

แฟ้มที่ 4 ชั้นวางที่ 2

9(3)

แผนงาน โครงการ งบประมาณ

แฟ้มที่ 5 ชั้นวางที่ 2

แผนแม่บท/แผนยุทธศาสตร์

แผนปฏิบัติการประจำปี/งบประมาณ

โครงการ

9(4)

คู่มือหรือคำสั่ง

แฟ้มที่ 6 ชั้นวางที่ 2

คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

คำสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน

9(5)

สิ่งพิมพ์ตามมาตรา 7 วรรคสอง

แฟ้มที่ 7 ชั้นวางที่ 2

(ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)

9(6)

สัญญาสัมปทาน

แฟ้มที่ 8 ชั้นวางที่ 2

(ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)

9(7)

มติคณะรัฐมนตรี / มติคณะกรรมการที่

แฟ้มที่ 9 ชั้นวางที่ 2

มติคณะรัฐมนตรี

มติคณะกรรมการ

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

แนวปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

9(8)

ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

แฟ้มที่ 10 ชั้นวางที่ 3

ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง (ตามแบบ สขร.1)

แฟ้มที่ 11 ชั้นวางที่ 3

- ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ

ข้อ 1 ด้านการจัดหาพัสดุ

แฟ้มที่ 12 ชั้นวางที่ 3

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดหาพัสดุ

รายงานการขอซื้อขอจ้าง เอกสารสอบราคาและประกวดราคา

ผลการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการหรือรายการ

สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน

รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณและรายงานผลการประเมินผลการจัดหาพัสดุ

  ตามแผนการจัดหาพัสดุในแต่ละปีงบประมาณ

รายงานของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ

รายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 2 ด้านการให้บริการประชาชน

แฟ้มที่ 13 ชั้นวางที่ 3

หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการบริการประชาชนของหน่วยงาน

เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากร

ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ/รับบริการประชาชน

หลักเกณฑ์หรือขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ

รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

รายงานผลการประเมินการให้บริการภายใต้การควบคุมฯ

ข้อ 3 ด้านการบริหารงานของหน่วยงาน

แฟ้มที่ 14 ชั้นวางที่ 3

โครงสร้างอำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

แผนปฏิบัติงานประจำปี

ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอน

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

ข้อ 4 ด้านการบริหารงบประมาณ

แฟ้มที่ 15 ชั้นวางที่ 3

แผนงาน โครงการ งบประมาณประจำปี

หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งผลสัมฤทธิ์การดำเนินการ

รายงานการวิเคราะห์หรือรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ข้อ 5 ด้านบริหารงานบุคคล

แฟ้มที่ 16 ชั้นวางที่ 3

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกหรือสรรหาบุคคลากร

รายงานผลการดำเนินการคัดเลือกหรือสรรหาบุคคลากร

มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรในหน่วยงาน

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องการพิจารณาให้คุณหรือโทษต่อบุคคล

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากร

รายงานผลการประเมินเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์

ข้อ 6 ด้านการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

แฟ้มที่ 17 ชั้นวางที่ 3

หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงาน

รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนประจำปี

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงานที่จัดทำโดยผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ

แฟ้มที่ 18 ชั้นวางที่ 3

- ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์

แฟ้มที่ 19 ชั้นวางที่ 3

ประเภทที่ดินสาธารณประโยชน์

> ประเภทเขตควบคุมทางน้ำตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย

 (ไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง)

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ

แฟ้มที่ 20 ชั้นวางที่ 3

- ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

   และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง

แฟ้มที่ 21 ชั้นวางที่ 3

ประกาศเชิญชวน

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

สัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง

- ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานผลการตรวจสอบอาคาร (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)

แฟ้มที่ 22 ชั้นวางที่ 3