profile Pic
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงาน กสทช.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)
มาตรา 9 (4)

มาตรา

รายละเอียด

สถานที่จัดเก็บ


9(4)

คู่มือหรือคำสั่ง

แฟ้มที่ 6 ชั้นวางที่ 2

คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

คำสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน