profile Pic
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงาน กสทช.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)
มาตรา 9 (5)

มาตรา

รายละเอียด

สถานที่จัดเก็บ


9(5)

สิ่งพิมพ์ตามมาตรา 7 วรรคสอง

แฟ้มที่ 7 ชั้นวางที่ 2

(ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)