profile Pic
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงาน กสทช.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)
มาตรา 9 (7)

มาตรา

 รายละเอียด

สถานที่จัดเก็บ


9(7)

มติคณะรัฐมนตรี / มติคณะกรรมการที่

แฟ้มที่ 9 ชั้นวางที่ 2

มติคณะรัฐมนตรี

มติคณะกรรมการ

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

แนวปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ