profile Pic
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงาน กสทช.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)
มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

มาตรา

รายละเอียด

สถานที่จัดเก็บ


9(8)

ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

แฟ้มที่ 10 ชั้นวางที่ 3