profile Pic
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงาน กสทช.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)
มาตรา 9 (8) ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง

มาตรา

รายละเอียด

สถานที่จัดเก็บ


9(8)

ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด


- ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

   และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง

แฟ้มที่ 21 ชั้นวางที่ 3

ประกาศเชิญชวน

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

สัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง