profile Pic
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงาน กสทช.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)
มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานผลการตรวจสอบอาคาร

มาตรา

รายละเอียด

สถานที่จัดเก็บ


9(8)

ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด


- ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานผลการตรวจสอบอาคาร (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)            

แฟ้มที่ 22 ชั้นวางที่ 3