profile Pic
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงาน กสทช.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)
ดัชนีรวม

มาตรา

รายละเอียด

สถานที่จัดเก็บ
7 (1)

โครงสร้างองค์กร

แฟ้มที่ 1 ชั้นวางที่ 2

7 (2)

อำนาจหน้าที่

แฟ้มที่ 1 ชั้นวางที่ 2

7 (3)

สถานที่ติดต่อ

แฟ้มที่ 1 ชั้นวางที่ 2

7 (4)

กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง

แฟ้มที่ 2 ชั้นวางที่ 2

ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบ กสทช.

พระราชบัญญัติ

รวมกฎหมาย
9 (1)

ผลการพิจารณาฯ

แฟ้มที่ 3 ชั้นวางที่ 2

1. กิจการวิทยุกระจายเสียง

  

   - วิทยุทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

2. กิจการโทรทัศน์

   - ชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร/ระดับต้น/ระดับกลาง/ระดับสูง

 

   - รายชื่อผู้ได้รับบัตรผู้ประกาศฯ

3. กิจการโทรคมนาคม

   - ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคม

       > ผลการพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี่กิจการโทรคมนาคม

       > ผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่

   - วิทยุคมนาคม

ผู้ผ่านการอบรมและสอบ GOC และ ROC License

รายชื่อผู้รับใบประกาศนียบัตรและใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่น

4. คำชี้ขาดข้อพิพาท

9 (2)

นโยบาย/วิสัยทัศน์

แฟ้มที่ 4 ชั้นวางที่ 2

9 (3)

แผนงาน โครงการ งบประมาณ

แฟ้มที่ 5 ชั้นวางที่ 2

แผนแม่บท/แผนยุทธศาสตร์

แผนปฏิบัติการประจำปี/งบประมาณ

โครงการ

9 (4)

คู่มือหรือคำสั่ง

แฟ้มที่ 6 ชั้นวางที่ 2

คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

คำสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน

9 (5)

สิ่งพิมพ์ตามมาตรา 7 วรรคสอง (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)

แฟ้มที่ 7 ชั้นวางที่ 2

9 (6)

สัญญาสัมปทาน (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)

แฟ้มที่ 8 ชั้นวางที่ 2

9 (7)

มติคณะรัฐมนตรี / มติคณะกรรมการที่

แฟ้มที่ 9 ชั้นวางที่ 2

มติคณะรัฐมนตรี

มติคณะกรรมการ

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

แนวปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

9 (8)

ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

แฟ้มที่ 10 ชั้นวางที่ 3

- ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง (ตามแบบ สขร.1)

แฟ้มที่ 11 ชั้นวางที่ 3


   > ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ปี 2561 - พฤศจิกายน 2563)   > ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ธันวาคม 2563 - ปัจจุบัน)


- ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ

   ข้อ 1 ด้านการจัดหาพัสดุ

แฟ้มที่ 12 ชั้นวางที่ 3

(1)  กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ

(2) แผนการจัดหาพัสดุ

(3) รายงานการขอซื้อขอจ้าง เอกสารสอบราคาและประกวดราคา

(4) ผลการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการหรือรายการ

(5) สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน

(6) รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณและรายงานผลการประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุในแต่ละปีงบประมาณ

(7) รายงานของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ

(8) รายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

   ข้อ 2 ด้านการให้บริการประชาชน

แฟ้มที่ 13 ชั้นวางที่ 3

(1)  หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการบริการประชาชนของหน่วยงาน

(2) เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากร

(3) ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน

(4) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ/รับบริการประชาชน

(5) หลักเกณฑ์หรือขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ

(6) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

(7) รายงานผลการประเมินการให้บริการภายใต้การควบคุมฯ

   ข้อ 3 ด้านการบริหารงานของหน่วยงาน

แฟ้มที่ 14 ชั้นวางที่ 3

(1)  โครงสร้างอำนาจหน้าที่

(2) วิสัยทัศน์และพันธกิจ

(3) แผนปฏิบัติงานประจำปี

(4) ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงาน

(5) คู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอน

(6) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

 

  ข้อ 4 ด้านการบริหารงบประมาณ

แฟ้มที่ 15 ชั้นวางที่ 3

(1)  แผนงาน โครงการ งบประมาณประจำปี

(2) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณ

(3) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งผลสัมฤทธิ์การดำเนินการ

(4) รายงานการวิเคราะห์หรือรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

(5) รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

  ข้อ 5 ด้านบริหารงานบุคคล

แฟ้มที่ 16 ชั้นวางที่ 3

(1)  หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกหรือสรรหาบุคคลากร

(2) รายงานผลการดำเนินการคัดเลือกหรือสรรหาบุคคลากร

(3) มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรในหน่วยงาน

(4) หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องการพิจารณาให้คุณหรือโทษต่อบุคคล

(5) หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากร

(6) รายงานผลการประเมินเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์

  ข้อ 6 ด้านการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

แฟ้มที่ 17 ชั้นวางที่ 3

(1)  หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงาน

(2) รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน

(3) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนประจำปี

(4) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงานที่จัดทำโดยผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ

แฟ้มที่ 18 ชั้นวางที่ 3
- ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์

แฟ้มที่ 19 ชั้นวางที่ 3

   > ประเภทที่ดินสาธารณประโยชน์

   > ประเภทเขตควบคุมทางน้ำตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง)

 

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ

แฟ้มที่ 20 ชั้นวางที่ 3

- ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง

แฟ้มที่ 21 ชั้นวางที่ 3

   > ประกาศเชิญชวน

   > ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

   > สัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
- ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานผลการตรวจสอบอาคาร (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)

แฟ้มที่ 22 ชั้นวางที่ 3