profile Pic
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงาน กสทช.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)
(5) หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากร


ประกาศคณ...
ประกาศคณ...
ผลการค้นหา 2 รายการ