profile Pic
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงาน กสทช.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)
ดัชนีประจำแฟ้ม มาตรา 7

มาตรา

รายละเอียด

 สถานที่จัดเก็บ
7 (1)

โครงสร้างองค์กร

  แฟ้มที่ 1 ชั้นวางที่ 1
7 (2)

อำนาจหน้าที่

  แฟ้มที่ 1 ชั้นวางที่ 1
7 (3)

สถานที่ติดต่อ

  แฟ้มที่ 1 ชั้นวางที่ 1
7 (4)

กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง

   แฟ้มที่ 2 ชั้นวางที่ 1


ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบกฎ/ประกาศกระทรวงพระราชบัญญัติ