profile Pic
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงาน กสทช.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)
แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร

* มีความประสงค์

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ สำนักงาน กสทช. เก็บ รวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่มีอยู่ในความครอบครองของ สำนักงาน กสทช. ขอยืนยันว่า จะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้โดยเคร่งครัด จะไม่นำข้อมูลที่ได้รับไปเผยแพร่ หรือแสวงหาผลประโยชน์ทางมิชอบด้วยกฎหมายและในกรณีเกิดความเสื่อมเสีย หรือเสียหายแก่ สำนักงาน กสทช. จากข้อมูลดังกล่าว ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นดังกล่าวในทุกกรณี
ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ให้สิทธิแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการขอใช้สิทธิดำเนินการต่อข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงาน กสทช. ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลที่ต้องระบุในแบบฟอร์มนี้จำเป็นต่อการดำเนินการตามคำขอของท่าน หากท่านประสงค์จะขอข้อมูลโปรดกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มนี้ตามที่สำนักงาน กสทช. กำหนด