profile Pic
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงาน กสทช.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)
สื่อสิ่งพิมพ์/เอกสารเผยแพร่
ประกาศสำ...
ประกาศสำ...
รายงานสถ...
ประกาศสำ...
ประกาศสำ...
ประกาศสำ...
ประกาศสำ...
ประกาศสำ...
ประกาศสำ...
ประกาศสำ...
ประกาศสำ...
ประกาศสำ...
จำนวน 4,547 รายการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

Read more
อบรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้กับประชาชน

อบรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้กับประชาชน เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น.

ชี้เป้าช่องทางการยื่นขอใบอนุญาต และรับใบอนุญาตดิจิทัล

การยื่นขออนุญาต และรับใบอนุญาตดิจิทัล โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ “NBTC SERVICE PORTAL”

สิทธิขอดูข้อมูลข่าวสาร ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 11 คืออะไร?

Q & A ถามปุ๊บตอบปั๊บ "สิทธิขอดูข้อมูลข่าวสาร ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 11 คืออะไร?"

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเข้าศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงาน กสทช.

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเข้าศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงาน กสทช. เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566

แจ้งเตือนภัยมิจฉาชีพแอบอ้าง!!

แจ้งเตือนภัยมิจฉาชีพแอบอ้าง เป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงาน กสทช.

การอบรมหลักสูตร "การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้กับบุคลากรสำนักงาน กสทช." ประจำปี 2566

“การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้กับบุคลากรของสำนักงาน กสทช.” ประจำปี 2566 เมื่อวันศุกร์ ที่ 7 เมษายน 2566

กระทรวงคมนาคมเข้าศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงาน กสทช.

กระทรวงคมนาคมได้เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงาน กสทช. เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566

กรมวิทยาศาสตร์บริการเข้าศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงาน กสทช.

กรมวิทยาศาสตร์บริการได้เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงาน กสทช. เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566

กรมอนามัยเข้าศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงาน กสทช.

กรมอนามัยได้เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงาน กสทช. เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน กสทช. ครั้งที่ 2/2566

การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน กสทช. ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสายลม 1021 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สำนักงาน กสทช.

ข้อมูลข่าวสารที่สามารถตรวจดูได้ ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 มีข้อมูลฯ อะไรบ้าง?

Q & A ถามปุ๊บตอบปั๊บ "ข้อมูลข่าวสารที่สามารถตรวจดูได้ ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 มีข้อมูลฯ อะไรบ้าง?"

ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนต้องรู้ ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 มีข้อมูลฯ อะไรบ้าง?

Q & A ถามปุ๊บตอบปั๊บ "ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนต้องรู้ ตามพ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 มีข้อมูลฯ อะไรบ้าง?"

แนะนำ "4 Step ค้นหาข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์"

ขอแนะนำ 4 ขั้นตอนง่ายๆ ในการค้นหาข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ และดาวน์โหลดข้อมูลด้วยตนเอง

สิทธิของประชาชน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีสิทธิอะไรบ้าง?

Q & A ถามปุ๊บตอบปั๊บ "สิทธิของประชาชน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีสิทธิอะไรบ้าง?"

พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 คืออะไร?

Q & A ถามปุ๊บตอบปั๊บ "พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 คืออะไร?"

การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน กสทช. ครั้งที่ 1/2566

การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน กสทช. ครั้งที่ 1/2566 วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสายลม 7021 อาคารจอดรถ สำนักงาน กสทช.

แนะนำ “น้องอินโฟ (N’ Info)”

ขอแนะนำ “น้องอินโฟ (N’ Info)” ที่จะมาช่วยให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารหรือข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงาน กสทช.

สิทธิของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ

สิทธิต้องรู้ สิทธิตรวจดู ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ

เข้าร่วมศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ “การประปานครหลวง”

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงาน กสทช. เข้าศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ “การประปานครหลวง” เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ณ ห้องปิยราษฎร์ สํานักงานใหญ่ การประปานครหลวง (กปน.)

การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน กสทช.

การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน กสทช. ครั้งที่ 1/2565

อบรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

อบรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้กับประชาชน

สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการให้บริการห้องสมุด

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการให้บริการห้องสมุด ระหว่างสำนักงาน กสทช. กับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

"การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของสารการ พ.ศ. 2540 ให้กับบุคลากรของสำนักงาน กสทช." ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

หลักสูตร "การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของสารการ พ.ศ. 2540 ให้กับบุคลากรของสำนักงาน กสทช."

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ. 2565

สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ. 2565

"การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของสารการ พ.ศ. 2540 ให้กับบุคลากรของสำนักงาน กสทช." ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

หลักสูตร "การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของสารการ พ.ศ. 2540 ให้กับบุคลากรของสำนักงาน กสทช."

อบรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ให้กับประชาชน

อบรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ให้กับประชาชน วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงาน กสทช.

ยื่นขออนุญาตและรับใบอนุญาตดิจิตอล ทางออนไลน์ได้แล้ว!!!

ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปสามารถยื่นขออนุญาตและรับใบอนุญาตดิจิทัลโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบสารสนเทศสำหรับการให้บริการประชาชน (NBTC SERVICE PORTAL)

แบบนี้ต้องเปิด

กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการปี 2540 กำหนดให้ หน่วยงานของรัฐทุกแห่ง มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับ การจัดหาพัสดุ เพื่อความโปรงใสของหน่วยงาน

การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน กสทช. ครั้งที่ 1/2564

การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน กสทช. ครั้งที่ 1/2564 วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564

ศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

สำนักงาน กสทช. เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

การจัดอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้กับบุคลากรของสำนักงาน กสทช.”

อบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้กับบุคลากรของสำนักงาน กสทช.”

[NEWS] แจ้งเปิดให้บริการ!!! ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงาน กสทช.

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงาน กสทช. เปิดให้บริการหน้าเคาน์เตอร์ตามปกติ ในวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564

ความรู้ที่ไม่ควรถูกปิดกั้น 2 แหล่งนี้จึงสำคัญกว่าแหล่งเดียว!

ความรู้ที่ไม่ควรถูกปิดกั้น 2 แหล่งนี้จึงสำคัญกว่าแหล่งเดียว!

ติดตามข่าวสารได้ที่...Facebook Page

ติดตามข่าวสารได้ที่...Facebook Page “ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ และศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงาน กสทช.”

ยกเลิกเรียกขอสำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน

สำนักงาน กสทช. ยกเลิกการเรียกขอ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน

ข้อมูลข่าวสารของราชการ คืออะไร?

ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครอง หรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน

ออนไลน์ 24 ชั่วโมง!! หาความรู้ สืบค้นได้ง่ายๆ ตลอดเวลา

ออนไลน์ 24 ชั่วโมง!! หาความรู้ สืบค้นได้ง่ายๆ ตลอดเวลา สามารถเข้าใช้บริการ Online ทุกช่องทาง!!

มาทำความรู้จักศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงาน กสทช.

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงาน กสทช. (NBTC Infocenter) อีกหนึ่งแหล่งรวบรวมความรู้ ข้อมูลข่าวสาร เพื่อบริการประชาชนในการค้นหาข้อมูลข่าวสารของราชการ และให้ความคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครอง เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ชมรมจิตอาสาสำนักงาน กสทช. ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19

ชมรมจิตอาสาสำนักงาน กสทช. ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ป่วย Covid-19 โดยบริจาคถังออกซิเจนจำนวน 23 ถัง / หัวจ่ายออกซิเจน จำนวน 10 หัว ที่วัดค่าออกซิเจนในเลือด จำนวน 30 เครื่อง / เครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 3 เครื่อง ส่งต่อให้กับมูลนิธิกระจกเงา มูลนิธินิมิตรบุตร และโรงพยาบาลศรีธัญญา ภายใต้โครงการ "ต่อลมหายใจ"

Online Survey

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชนของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับประกันโควิด-19

ประกันโควิด-19 มีกี่ประเภท

แนะ! วิธีซื้อสินค้าออนไลน์ง่าย ๆ ไม่ให้โดนหลอก

นับได้ว่า ณ เวลานี้คงไม่มีใครไม่รู้จักการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชั่น หรือสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ

ของเล่นแสนสนุกที่อาจแลกด้วย “ชีวิต”

ปัจจุบันในท้องตลาดมีของเล่นสำหรับเด็กๆ อยู่หลายชนิดให้ได้เลือกซื้อหากัน แต่ก็มีบางอย่างที่อาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตและร่างกายได้

เตือนภัย ค่ายโทรศัพท์มือถือส่ง SMS เสียค่าบริการ โดยที่ไม่ได้สมัครใช้บริการ

กรณีผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟน ในปัจจุบันมักจะพบปัญหาที่มีข้อความหรือส่ง SMS ประชาสัมพันธ์เสนอบริการด้านข่าวสาร ดูดวงหรือโฆษณาเสนอแพ็กเกจเกี่ยวกับโปรโมชั่นต่างๆ

โดนหักค่าประกันความเสียหายเกินจริง ร้องเรียนได้ที่ สคบ.

ปัญหาเกี่ยวกับการให้เช่าอาคารที่อยู่พักอาศัย ไม่ว่าจะเป็นห้องพัก คอนโดมิเนียม ห้องเช่า บ้านเช่า มักจะเป็นข่าวให้เห็นกันอยู่บ่อยครั้ง

จะทำอย่างไรดี ถ้าต้องการยกเลิกสัญญา

หากผู้บริโภคประสบปัญหาเข้าทำสัญญาต่างๆ เช่น บริการเสริมความงาม บริการฟิตเนส บริการให้เช่าชื้อรถยนต์ ฯลฯ โดยไม่ตั้งใจ และถูกหักเงินจากบัตรเครดิตเพื่อไปจ่ายค่าซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆ

สู้ทุก "วิกฤติ" มีประกันโควิดไว้อุ่นใจ แต่ต้องดูเงื่อนไขให้ดี

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่ จึงทำให้ประชาชนผู้บริโภคมีความกังวลกับการแพร่ระบาดเชื้อที่มากขึ้น

ผู้บริโภคยุคดิจิทัลกับปัญหาซื้อสินค้าอุปกรณ์สื่อสาร

ปัจจุบันเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ก้าวไปอย่างรวดเร็ว รวมไปถึงอุปกรณ์เพื่อการสื่อสาร

ผลิตภัณฑ์จากกัญชา สร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการบริโภคอย่างไร ให้เหมาะสม

ในปัจจุบันกัญชากลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่ได้รับความนิยม หลังจากที่มีการประกาศของกระทรวงสาธารณสุข

แนะผู้บริโภค เลือกซื้อสินค้าหรือบริการอย่างไร ให้ปลอดภัย ห่างไกลภัยโควิด-19

ประเทศไทยกลับเข้าสู่การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในระลอกสาม ซึ่งขณะนี้เชื้อได้ระบาดอย่างรวดเร็วไปทั่วประเทศ ประชาชนจำนวนมากติดเชื้อ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงาน กสทช. ได้มีมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ขอปิดให้บริการหน้าเคาน์เตอร์ ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงาน กสทช.

มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รู้ไว้ไม่โดน...โจรไซเบอร์หลอก

รู้ไว้ไม่โดน...โจรไซเบอร์หลอก

จับจ่ายอย่างมั่นใจ...สบายใจทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ

จับจ่ายอย่างมั่นใจ...สบายใจทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ

ก่อนจะคิดสื่อรักด้วยดอกกุหลาบ

ก่อนจะคิดสื่อรักด้วยดอกกุหลาบ

พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารให้สิทธิอะไรแก่ประชาชน?

สิทธิของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ

“พี่ปกป้อง” Chat Bot ออนไลน์ ตอบข้อสงสัยเรื่องร้องเรียนผ่านสมาร์ตโฟน สะดวก รวดเร็ว ทันใจ

“พี่ปกป้อง” Chat Bot ออนไลน์ ตอบข้อสงสัยเรื่องร้องเรียนผ่านสมาร์ตโฟน สะดวก รวดเร็ว ทันใจ

นัดโอน... แต่ไม่รับโอน... หลังพบคอนโดสร้างไม่เสร็จตามกำหนด! แบบนี้ใครเสียสิทธิ์ ?

นัดโอน... แต่ไม่รับโอน... หลังพบคอนโดสร้างไม่เสร็จตามกำหนด! แบบนี้ใครเสียสิทธิ์ ?

อบรมหลักสูตร"การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้กับบุคลากร กสทช.

อบรมหลักสูตร"การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้กับบุคลากร กสทช. เมื่อวันอังคาร ที่ 24 ตุลาคม 2563

ศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมการค้าต่างประเทศ

นายมาโนชญ์ จารุสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักบริหารข้อมูลกลาง นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงาน กสทช. เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมการค้าต่างประเทศ วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 ณ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

ประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน กสทช. ครั้งที่ 1/2563

การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน กสทช. ครั้งที่ 1/2563 วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สำนักงาน กสทช.

นักศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงาน กสทช.

นักศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงาน กสทช. เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 ณ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงาน กสทช.

การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน กสทช. ครั้งที่ 1/2560

การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน กสทช. ครั้งที่ 1/2560 วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สำนักงาน กสทช.

ศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำนักงาน กสทช. เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2560 ในวันอังคาร ที่ 8 พฤษภาคม 2561

อบรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

อบรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงาน กสทช.

ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงาน กสทช. เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันอังคาร ที่ 25 มิถุนายน 2562

profile Pic
; ;
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

สำนักงาน กสทช. มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้รับความสะดวกสบาย ได้รับการนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม รวมถึงเพื่อการสนับสนุนความปลอดภัย การวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของสำนักงาน กสทช. ให้ดียิ่งขึ้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเลือก กดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ขอเรียนให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบว่าหากท่านไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ การนำเสนอเนื้อหาและการใช้งานเว็บไซต์จะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ โดยผู้เข้าชมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้

นโยบายคุกกี้ ยอมรับ