profile Pic
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงาน กสทช.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)
(1) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินผลการปฎิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี


แผนปฏิบั...
แผนปฏิบั...
ตัวชี้วั...
รายงานดั...
แผนปฏิบั...
แผนปฏิบั...
แผนปฏิบั...
แผนปฏิบั...
แผนปฏิบั...
ผลการค้นหา 9 รายการ