profile Pic
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงาน กสทช.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)
(4) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน โดยผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน และผลการตรวจสอบของ สตง.


รายงานผล...
รายงานกา...
รายงานผล...
รายงานกา...
รายงานผล...
​งบการเง...
รายงานผล...
รายงานผล...
รายงานผล...
ผลการค้นหา 9 รายการ