profile Pic
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงาน กสทช.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)
ยกเลิกเรียกขอสำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน

วันเผยแพร่ : 2 ก.ย. 2564

บทคัดย่อ : สำนักงาน กสทช. ยกเลิกการเรียกขอ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน

เนื้อหา :