profile Pic
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงาน กสทช.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)
แบบนี้ต้องเปิด

วันเผยแพร่ : 10 ม.ค. 2565

บทคัดย่อ : กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการปี 2540 กำหนดให้ หน่วยงานของรัฐทุกแห่ง มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับ การจัดหาพัสดุ เพื่อความโปรงใสของหน่วยงาน

เนื้อหา :