profile Pic
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงาน กสทช.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)
ยื่นขออนุญาตและรับใบอนุญาตดิจิตอล ทางออนไลน์ได้แล้ว!!!

วันเผยแพร่ : 23 มี.ค. 2565

บทคัดย่อ : ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปสามารถยื่นขออนุญาตและรับใบอนุญาตดิจิทัลโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบสารสนเทศสำหรับการให้บริการประชาชน (NBTC SERVICE PORTAL)

เนื้อหา :