profile Pic
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงาน กสทช.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)
ขอปิดให้บริการหน้าเคาน์เตอร์ ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงาน กสทช.

วันเผยแพร่ : 20 เม.ย. 2564

บทคัดย่อ : มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เนื้อหา :

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงาน กสทช.

ขอปิดให้บริการหน้าเคาน์เตอร์ 

ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ท่านสามารถเข้าใช้บริการ Online ได้ทุกช่องทางการติดต่อ

ขออภัยในความไม่สะดวก