profile Pic
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงาน กสทช.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงาน กสทช. ได้มีมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันเผยแพร่ : 20 เม.ย. 2564

บทคัดย่อ : ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เนื้อหา :

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงาน กสทช.  ได้มีมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2564 สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณภายในอาคารห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สำนักงาน กสทช. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างต่อเนื่อง