profile Pic
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงาน กสทช.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)
สื่อสิ่งพิมพ์/เอกสารเผยแพร่
มติคณะกร...
ผลการประ...
ร่างพระร...
การขอปรั...
(ร่าง) แ...
ขอขยายเว...
ประกาศสำ...
ประกาศสำ...
ประกาศสำ...
ประกาศสำ...
เอกสารปร...
ประกาศสำ...
จำนวน 3,437 รายการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

Read more
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารให้สิทธิอะไรแก่ประชาชน?

สิทธิของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ

“พี่ปกป้อง” Chat Bot ออนไลน์ ตอบข้อสงสัยเรื่องร้องเรียนผ่านสมาร์ตโฟน สะดวก รวดเร็ว ทันใจ

“พี่ปกป้อง” Chat Bot ออนไลน์ ตอบข้อสงสัยเรื่องร้องเรียนผ่านสมาร์ตโฟน สะดวก รวดเร็ว ทันใจ

นัดโอน... แต่ไม่รับโอน... หลังพบคอนโดสร้างไม่เสร็จตามกำหนด! แบบนี้ใครเสียสิทธิ์ ?

นัดโอน... แต่ไม่รับโอน... หลังพบคอนโดสร้างไม่เสร็จตามกำหนด! แบบนี้ใครเสียสิทธิ์ ?

อบรมหลักสูตร"การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้กับบุคลากร กสทช.

อบรมหลักสูตร"การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้กับบุคลากร กสทช. เมื่อวันอังคาร ที่ 24 ตุลาคม 2563

ศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมการค้าต่างประเทศ

นายมาโนชญ์ จารุสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักบริหารข้อมูลกลาง นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงาน กสทช. เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมการค้าต่างประเทศ วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 ณ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

ประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน กสทช. ครั้งที่ 1/2563

การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน กสทช. ครั้งที่ 1/2563 วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สำนักงาน กสทช.

นักศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงาน กสทช.

นักศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงาน กสทช. เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 ณ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงาน กสทช.

การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน กสทช. ครั้งที่ 1/2560

การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน กสทช. ครั้งที่ 1/2560 วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สำนักงาน กสทช.

ศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำนักงาน กสทช. เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2560 ในวันอังคาร ที่ 8 พฤษภาคม 2561

อบรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

อบรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงาน กสทช.

ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงาน กสทช. เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันอังคาร ที่ 25 มิถุนายน 2562

profile Pic
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ